Producten
Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken
cbdca3ca1c4a9ab74f25df7ac1418db8.png

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Mut@nt-Digital (hierna te noemen : mutant)

Algemeen

Artikel 1
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mutant De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Overeenkomst

Artikel 2
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de factuur wordt gemaakt voor een geplaatste order. Mutant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opdrachten of bestellingen niet te accepteren.

Levering

Artikel 3
Aflevering geschiedt binnen de op overeengekomen termijn, mits de bestelde artikelen op voorraad leverbaar zijn. Als de artikelen niet leverbaar zijn, zal MUTANT overleggen met de afnemer over een nieuwe afleverdatum. MUTANT houdt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een te late levering door middel van derden, tenzij MUTANT verantwoordelijk moet worden geacht voor de vertraging.

Prijzen

Artikel 4
Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en transportkosten.

Betaling

Artikel 5
De betaling dient, mits er schriftelijke afwijkende afspraken zijn, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer een rente van 1,5%, zegge anderhalf procent, voor elke kalendermaand of een gedeelte daarvan verschuldigd aan Mutant Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper.

Garantie

Artikel 6
Mutant verstrekt garantie op de apparatuur gedurende twee jaar, mits anders vermeld bij de omschrijving van een product. De werkzaamheden onder garantie worden alleen op het kantoor van Mutant verricht. De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering van/of vervanging van verbruiksartikelen, bijv Smartkaarten. De onderdelen, die worden vervangen binnen de garantie, worden automatisch eigendom van Mutant De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling indien de koper de goederen heeft verwaarloosd, wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht, wijzigingen heeft laten aanbrengen, reparaties heeft laten verrichten door derden, typenummers, serienummers of garantiestickers heeft beschadigd, verwijderd of veranderd, bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, bij verkeerde aansluiting of verkeerde netspanning, bij blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen, de goederen niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden, de goederen gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires, de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. In bovengenoemde gevallen komen de reparatie kosten voor rekening van de afnemer.
De garantieverplichting van Mutant geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

Aansprakelijkheid

Artikel 7
Mutant kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens niet, of niet tijdige levering, voor onjuiste gegevens in folders, reclamemateriaal, Internet, offertes enz. , in geval van overmacht, indien de afnemer zelf of een derde de goederen repareert of daaraan veranderingen aanbrengt, indien de goederen voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd of geschikt zijn, indien de goederen onoordeelkundig of onzorgvuldig worden gebruikt, indien de goederen worden overbelast, voor schade veroorzaakt door geleverde software, voor schade veroorzaakt door geleverde hardware, voor schade veroorzaakt door geleverde diensten, voor bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Indien, ondanks bovenstaande, Mutant aansprakelijk is, aanvaardt Mutant slechts aansprakelijkheid tot het factuurbedrag van de geleverde goederen of diensten. 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8
Tot het moment van betaling, blijven de geleverde goederen eigendom van Mutant Mutant machtigt de koper tot het doorverkopen van de geleverde producten, met dien verstande dat de vordering die hierdoor van de verkoper op de derde ontstaat, stil wordt verpand aan MUTANT. Dit pand vervalt op het moment dat de koper de facturen van Mutant heeft betaald.

Ontbinding

Artikel 9
De koopovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Mutant direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

Geschillen

Artikel 10
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 

NIEUW !!
HEVC H.2.65 streaming Technology
up to 50% reduced bandwith
Per Direct Leverbaar via de bekende kanalen


Per Direct Leverbaar.